Волонтеры Подольска пришли на помощь врачам в больницах

20.11.2020

up41ffNAPyk

https://tvpodolsk.ru/news/politics/volontery-podolska-prishli-na-pomoshch-vracham-v-bolnitsakh/